Privaatsuspoliitika

AS INFORTAR grupi PRIVAATSUSTEADE:

AS EG EHITUS

OÜ INF EHITUS

OÜ INF INFRA

OÜ INF ENGINEERING

Kehtivad alates 28.03.2023.a.

SISSEJUHATUS

Aitäh, et tutvute käesoleva privaatsusteatega. Hindame oma klientide privaatsust kõrgelt. Meie eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel oma klientide andmeid töötleme. Käesolev privaatsusteade (edaspidi: Privaatsusteade) kohaldub järgmistele AS Infortar (registrikood 10139414) tütarühingutele: OÜ INF Engineering (registrikood 16568470), AS EG Ehitus (registrikood 11097051), OÜ INF Ehitus (registrikood 16218639) ja OÜ INF Infra (registrikood 16421809). Käesolevas Privaatsusteates tähistab mõiste „meie“ või „vastutav töötleja“ vastavalt AS-i EG Ehitus, OÜ-d INF Engineering, OÜ-d INF Ehitus või OÜ-d INF Infra sõltuvalt sellest, millise nimetatud äriühingu poole olete pöördunud toote või teenuse tellimiseks või muu päringuga või millise nimetatud äriühinguga olete lepingulises või muus suhtes. Teie isikuandmete vastutav töötleja on vastavalt AS EG Ehitus, OÜ INF Engineering, OÜ INF Ehitus või OÜ INF Infra.

Privaatsusteade kirjeldab meie andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsusteatega, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

 1. MÕISTED

  „GDPR“

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

  „isikuandmed“

  Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  „kehtivad õigusaktid“

  Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Andmete töötlemise Lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast Andmete töötlemise Lepingu sõlmimist; järelevalveasutuste soovitused ja juhised, sealhulgas, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt Andmete töötlemise Lepingu sõlmimise ajal või pärast selle sõlmimist antud soovitused ja juhised.

  „andmesubjekt“

  Füüsiline isik, kelle isikuandmeid me töötleme.

  „meie“

  OÜ INF Engineering (registrikood 16568470, aadress Sadama tn 5, 10111), AS EG Ehitus (registrikood 11097051, aadress Gaasi tn 5, 13816, Tallinn), OÜ INF Ehitus (registrikood 16218639, aadress Sadama tn 5, 10111) või OÜ INF Infra (registrikood 16421809, aadress Sadama tn 5, 10111) sõltuvalt sellest, millise äriühinguga olete sõlminud lepingu või millise äriühingu poole olete pöördunud toote või teenuse saamiseks või muu päringuga.

  „töötlemine“

  Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

  „vastutav töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsusteate tähenduses on vastutav töötleja OÜ INF Engineering, AS EG Ehitus, OÜ INF Ehitus või OÜ INF Infra.

  „veebileht“

  AS EG Ehitus veebileht https://www.ege.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid või AS-i EG Ehitus poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht või OÜ INF Ehitus veebileht https://infehitus.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid või OÜ INF Ehitus poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht või OÜ INF Infra veebileht https://infinfra.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid või OÜ INF Infra poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

  „volitatud töötleja“

  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 2. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

  1. Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks oma klientidele ja koostööpartneritele ja lepinguliste kohustuste täitmiseks oma klientide ja koostööpartnerite eest. Kui vastutava töötleja klient või koostööpartner on andmesubjekt, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui klient või koostööpartner on juriidiline isik, siis töötleme kliendi või koostööpartneri esindaja andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks. Samuti võime töödelda kliendile või koostööpartnerile teenuse osutamiseks tema poolt edastatud andmesubjektide isikuandmeid, millisel juhul oleme isikuandmete volitatud töötleja rollis ning kohalduvad kliendi või koostööpartneri privaatsustingimused.
  2. Vastutav töötleja võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui vastutavalt töötlejalt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan või muu isik (nt kindlustusettevõte seaduse alusel). Samuti, kui vastutav töötleja on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik aluse sellise töötlemise korral on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c – isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
  3. Teatud juhtudel võib vastutav töötleja töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f.
  4. Isikuandmed, mida vastutav töötleja töödelda võib, hõlmavad järgmiseid andmeid:

   1. isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud üldandmed: nimi, isikukood/sünnikuupäev, aadress, kontaktandmed;
   2. ettevõttega seotud andmed: juriidilise isiku registrikood, juriidilise isiku esindaja nimi, juriidilise isiku esindaja isikukood/sünnikuupäev, esindusõiguse alus, ametikoht kliendiks oleva juriidilise isiku juures, kontaktandmed;
   3. Teenuse kasutamisega seotud info: teave selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutatakse, teave sõlmitud lepingute kohta, lepingutega seotud päringud, kirjavahetus;
   4. tehniline info: tehniline teave, mida võime koguda meie teenuse kasutamise käigus (loe rohkem küpsiste kasutamise kohta käivast peatükist).
  5. Sõltuvalt teie ja vastutava töötleja vahelisest õigussuhtest, võib vastutav töötleja töödelda teie kohta järgmiseid andmeid:

   Eesmärk Kogutavad isikuandmed Õiguslik alus
   Teenuse pakkumine või toodete müük füüsilistele isikutele Kontaktandmed ja isikut tuvastada võimaldavad andmed: nimi, isikukood/sünnikuupäev, epostiaadress, telefon, aadress;
   Lepingu tingimused ja teenuse info: tellitud teenusega seotud asjaolud (nt väljakutsega või avariiga seotud info, millega seoses tellimus tehti;energiat tarbiva objekti ja seadmete andmed (aadress, piirkond, kinnistuga seotud asjaõigused, seadme kirjeldus, isiku omandi-või kasutusõigused jms), energiatarbimise andmed (kogus, asukoht); energia tarbimiskoha tunnused; tellitud teenuste hind; müüdud toodete info;
   Makseandmed: teave kasutatava makseviisi kohta, teave maksekohustuse ja selle täitmiste kohta, andmed isikule tasumisele kuuluvate summade ja nende väljamaksmise kohta, pangaandmed.
   GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b
   Teenuse pakkumine ja toodete müük juriidilisele isikutele Juriidilise isiku esindaja kontaktandmed: nimi, registreerimiskood, e-postiaadress, telefon;
   Esindusõiguse alus: positsioon/amet juriidilise isiku juures, esindusõiguse alus;
   GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f
   Turvalisuse tagamine Turvakaamera salvestised: loe eraldi turvakaamerate kasutamise peatükk GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f
   Pakkumuste ja infokirjade saatmine Kontaktandmed: nimi, e-postiaadress
   Nõusolek:nõusolek pakkumiste saatmiseks
   GDPR artikkel 6 lg 1 punkt a
   Veebilehe pakkumine Küpsiste kaudu kogutud andmed (loe eraldi küpsiste kasutamise peatükk) GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f või GDPR artikkel 6 lg 1 punkt a
 3. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

  1. Vastutav töötleja ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik. Vastutav töötleja rakendab järgmisi säilitamistähtaegasid:

   1. Dokumente, nendes olevaid isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse raamatupidamisseaduse alusel 7 aastat;
   2. lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul ka kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt meie õigustatud GDPR IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi lähtudes tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast;
   3. nõusoleku alusel kogutud andmeid säilitame kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
  2. Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.
 4. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

  1. Vastutav töötleja kasutab enda territooriumil ja tema poolt hallatavatel territooriumidel jälgimisseadmestikku (kaameraid), eelkõige isikute ja vara kaitse eesmärgil, turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ja menetlemiseks, aga ka tööprotsesside haldamiseks.
  2. Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta. Jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad territooriumi ööpäev läbi (24/7), turvakaamerad on statsionaarsed ning kaamerad heli ei salvesta.
  3. Turvakaameraid ei kasutata kohtades, kus andmesubjekt võib eeldada privaatsust – näiteks riietusruumides, tualettruumides.
  4. Vastutav töötleja ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib vastutav töötleja edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile. Ka võib vastutav töötleja edastada salvestisi teistele kolmandatele isikutele kehtiva õiguse alusel (näiteks kohtumääruse alusel kohtule, kindlustusettevõttele kui see on vajalik kehtiva õiguse alusel, jne).
  5. Vastutav töötleja säilitab turvakaamerate salvestisi maksimaalselt kuni 1-2 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. Osade kaamerate salvestised võidakse kustutada ka varem.
 5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

  1. Vastutav töötleja ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.
  2. Vastutav töötleja võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Vastutava töötleja volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad. Vastutav töötleja kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on vastutav töötleja veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.
  3. Vastutav töötleja võib isikuandmeid edastada ka seoses õiguslike tehingutega, näiteks ettevõtte ümberkujundamise, müümise või muu tehinguga seoses. Sellisel juhul võime edastada isikuandmeid tehingupartnerile ja õiguslikele nõustajatele (advokaadibürood, audiitorbürood).
  4. Vastutav töötleja võib isikuandmeid edastada ka seoses kehtivate õigusnõuetega, näiteks, kui meilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva õiguse alusel mõni uurimisasutus.
  5. Vastutav töötleja ei edasta reeglina isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui me seda teeme, siis rakendame asjakohaseid turvameetmeid ning sõlmime andmete edastamise osas sõlminud oma teenusepakkujaga lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni vastuvõetud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused leiab aadressilt https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0087.
 6. KÜPSISED

  1. Vastutav töötleja kasutab oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.
  2. Küpsiseid võib jagada tulenevalt nende kehtivuse ajast ajutisteks küpsisteks, mis kustutvad pärast veebibrauseri sulgemist ja püsivateks küpsisteks, mis salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.
  3. Sõltuvalt küpsiste eesmärgist võib küpsised jagada vajalikeks küpsisteks ehk funktsiooniküpsisteks (vajalikud veebilehe toimimiseks), analüütika tegemise küpsisteks (võimaldavad koguda veebilehe külastamise kohta statistikat), eelistuste küpsisteks (salvestamaks teie eelistusi) või reklaamiküpsisteks (pakkumaks personaalseid reklaame).
  4. Täpsemalt kasutab vastutav töötleja veebilehel järgmiseid küpsiseid:

   Küpsis Kirjeldus ja otstarve Tüüp Säilitustähtaeg
   _ga Google Analytics küpsis, mida kasutatakse kasutajate eristamiseks. Loe rohkem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Analüütika 2 aastat
   _gid Google Analytics küpsis, mida kasutatakse lehekülgede vaatamise arvu määramiseks. Loe rohkem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Analüütika 1 päev
   _GRECAPTCHA Google küpsis, mida kasutatakse veebilehe turvalisuse tagamiseks. Loe rohkem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Vajalik 6 kuud
   _gat Kasutatakse taotluse sageduse ahendamiseks. Kui Google Analytics on kasutusele võetud Google Tag Manageri kaudu, saab selle küpsise nimeks _ dc_gtm_. Loe rohkem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en Analüütika 1 minut
  5. Andmesubjektil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.
 7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  1. Andmesubjektil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
  2. Andmesubjektil on tema isikuandmete töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

   1. Juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas vastutaval töötlejal on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid vastutav töötleja tema kohta töötleb;
   2. õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   3. õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada vastutavale töötlejale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
   4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse nõusolekul ja kui andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
   5. õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, näiteks kui vastutav töötleja ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui andmesubjekti isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on andmesubjektil igal ajal õigus vastutavale töötlejale antud nõusolek tagasi võtta;
   7. õigus andmete ülekantavusele: õigus ise saada vastutavalt töötlejalt isikuandmeid, mida andmesubjekt on vastutavale töötlejale esitanud ning mida vastutav töötleja töötleb kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et vastutav töötleja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
   8. õigus esitada kaebus: kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 8. KONTAKT

  1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke vastutava töötlejaga ühendust telefoni, e-posti või posti teel.

   AS EG Ehitus kontaktandmed on:

   Ärinimi: AS EG Ehitus

   Aadress: Gaasi tn 5, 13816, Tallinn

   Telefon: +372 6580240

   E-post: info@ege.ee

   OÜ INF Engineering kontaktandmed on:

   Ärinimi: OÜ INF Engineering

   Aadress: Sadama tn 5, 10111

   E-post: info.inf@inf.ee

   OÜ INF Ehitus kontaktandmed on:

   Ärinimi: OÜ INF Ehitus

   Aadress: Sadama tn 5, 10111

   E-post: info.ehitus@inf.ee

   OÜ INF Infra kontaktandmed on:

   Ärinimi: OÜ INF Infra

   Aadress: Sadama tn 5, 10111

   E-post: info.infra@inf.ee